Quy trình quản lí tài sản cố định trong doanh nghiệp

Module quản lí tài sản cố định kiểm soát định lượng, lưu giữ các thông tin về tài sản cố định ( hữu hình và vô hình ), kiếm kê tài sản, kể cả tài sản dưới dạng công cụ tính toán khấu hao và ghi sổ kế toán.

Tất cả các tài sản đếu được cập nhật thường xuyên trong suốt vòng đời của chúng kể từ khi mua, đưa vào sử dụng cho đến khi thanh lí, tổ chức có thể quản lí tình trạng và quá trình sử dụng, bảo trì tài sản tại bất kì thời điểm nào.

Các qui trình tính toán khấu hao, tự động cập nhật tỉ lệ khấu hao được áp dụng ngay từ khi nhập mã tài sản.

Việc khai thác và quản lí tài sản hữu hình và vô hình đóng vai trò sống còn trong sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp. Một khía cạnh quan trọng khác cần nói đến là module quản lí tài sản cố định và kiểm kê tài sản giúp tang trưởng tính minh bạch của các dự liệu trong mọi thời kì.

Hệ thống tự cập nhật và vào sổ kế toán vào module kế toán- tài chính, cung cấp cho doanh nghiệp tình trạng chính xác của tất cả tài sản cố định trong công ty: từ giá trị hàng tồn kho hiện tại đến khấu hao lũy kế cho tài sản đó.

Phần quản lý bảo trì bảo hành tài sản cố định là module lớn làm sao quản lý chi phí, quản lý kế hoạch bảo trì bảo hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published.