Phân hệ quản lý nhân sự SAAS cloud 4.0:

1. VIDEO DEMO

SAP B1 Beas HR Management

 

 

Video SAP Payroll WEB APP

 

2. Tính năng quản lý nhân sự trong SAP ERP/MES: (HR – Human Resource):

– Quản lý nhân sự trong doanh nghiệp, hoạch định nguồn nhân lực.

– Quản lý thời gian biểu (time sheet), đánh giá, chấm công

Quản lý danh sách nhân viên

3. Các bảng báo cáo trong chức năng quản lý nhân sự của SAP ERP/MES, giúp cho người chủ doanh nghiệp có những chiến lược phát triển phù hợp:

– Báo cáo danh sách, thông tin nhân viên.

– Báo cáo ngày nghỉ, báo cáo lương.

– Báo cáo chi tiết về tình trạng từng nguồn nhân lực cụ thể.

Bảng chấm công nhân viên

4.Hệ thống và quản lý nhân sự: Phân quyền cho người sử dụng theo cấp bậc, quản lý thông tin cán bộ, quá trình làm việc, cập nhật thông tin cá nhân.

5. Danh mục báo cáo: Tự động thiết lập các báo cáo thống kê, cung cấp ngân hàng các mẫu báo cáo.