CÁC PHÂN HỆ TRONG SAP ERP/MES

Quản trị nguồn lực sản xuất

Quản lý, lập kế hoạch, theo dõi & tự động hóa

Quản lý Mua hàng

Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động kinh doanh

Quản trị hoạt động bán hàng

Quản lý đơn hàng, liên kết với kho hàng..

Quản trị quan hệ khách hàng

Chăm sóc và xây dựng niềm tin khách hàng….

Quản trị kho hàng

Kiểm soát chính xác hoạt động xuất nhập kho

Quản trị các dự án

Giúp kiểm soát toàn bộ các dự án triển khai

Quản trị nguồn nhân lực

Danh bạ nhân viên, hồ sơ nhân sự

Quản trị hệ thống kế toán & tài chính

Kiểm soát được dòng tiền lưu thông

Kế hoạch yêu cầu vật liệu

Đảm bảo vật liệu quá trình sản xuất

Lập kế hoạch nâng cao

Nâng cao hiệu quả công việc

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Phù hợp với luật pháp kế toán Việt Nam

Quản lý truy cập máy chủ

Giám sát, thao tác với máy chủ

Feature Vn