Planning

APS (Advanced Planning Schedule): Lập kế hoạch nâng cao

Chức năng APS trong phần mềm SAP ERP/MES:

 

1. Cấu hình sản phẩm:

 • Cho phép tạo các cấu trúc với các biến lựa chọn đa cấp, công thức, quy tắc, ký tự đại diện, đồ họa, v.v.
 • Tự động tạo menu thân thiện với người dùng để định cấu hình sản phẩm.
 • Đối với các sản phẩm phức tạp hơn với các biến thể, có thể sửa đổi các giá trị nhất định trong các trường của mục thông tin (ví dụ: các mục, BOM, BOM / công thức, kế hoạch làm việc) thông qua các công thức và quy tắc cấu trúc các bài viết.

2. Lập kế hoạch và lập kế hoạch nâng cao (APS)

Một số tính năng quan trọng nhất

 • Đồ họa tùy chỉnh theo định hướng công việc và tài nguyên.
 • Các cách khác nhau để đặt hàng và lập kế hoạch trình tự vận hành và tối ưu hóa có hoặc không có giới hạn năng lực tài nguyên.
 • Xem xét các đơn đặt hàng phụ thuộc đối chiếu thời hạn.
 • Chọn hoặc thay đổi đơn giản, chẳng hạn như máy công cụ hoặc tài nguyên.
 • Xem xét các nguồn lực vật chất (cổ phiếu, tài nguyên và sẵn có).

Aps

3. Quản lý vị trí lưu kho

Quản lý lưu trữ mở rộng:

 • Được xem xét bởi MRP.
 • Kho, khu vực và vị trí hoàn toàn có thể xác định với tối đa 3 chiều dựa trên đồ họa vector.
 • Quy tắc kinh doanh có thể xác định be.as script.

Các loại mặt hàng được lưu trữ:

 • Bài viết có rất nhiều, số sê-ri và xem xét ngày hết hạn.
 • Thực hiện kiểm kê với danh sách đếm tham số.

4. Quản lý thiết bị di động

Chức năng chính:

 • Thông tin về các cửa hàng.
 • Giao dịch vật chất (đầu vào, đầu ra, chuyển giữa kho và cơ sở mua sắm).
 • Làm hàng tồn kho và thực hiện kiểm soát chất lượng.

Thích hợp cho:

 • Các công ty hậu cần yêu cầu tiện ích bổ sung SAP ERP/MES này, có hoặc không có sản xuất, có hoặc không có SCM.
 • Các công ty sản xuất yêu cầu các địa điểm xa hơn để quản lý các thiết bị không dây trong các cửa hàng của mình.

5. Báo cáo tài chính

 • Phí tổn.
 • Yếu tố chi phí và chi phí kế toán theo trung tâm chi phí.
 • Các yếu tố chi phí được chia thành chi phí cố định và chi phí biến đổi theo trung tâm chi phí.
 • Ngân sách và phân phối các loại chi phí.
 • Tái phân bổ các trung tâm chi phí.
 • Thu nhập ngắn hạn.
 • Biên độ đóng góp.
 • Hoặc liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng.
 • Đóng góp lợi nhuận theo thời gian, khách hàng, bài viết đặt hàng.
 • Tỷ số tính toán giờ.
 • Tổng chi phí và tỷ lệ cận biên của chi phí máy.
 • Tính toán giá hàng giờ cho thời gian dự kiến và thực tế.

6. Kiểm soát sự hiện diện và sản xuất thu thập dữ liệu

 • Dữ liệu tổng thể nâng cao và mô hình cho thời gian và sự hiện diện.
 • Nhiều thông tin hỗ trợ, sự vắng mặt, thông tin về các công việc đã được sản xuất và tuyên bố hoạt động, sự sẵn có của các thiết bị cần thiết.
 • Thu thập dữ liệu đầy đủ về các hoạt động, vật liệu, hiệu suất, phế liệu, dữ liệu chất lượng, vv
 • Có thể sử dụng trong thiết bị đầu cuối cố định hoặc di động chạm.
 • Có thể làm việc mà không cần giấy.
 • Mỗi nhà khai thác có thể truy cập các hoạt động có sẵn trong khu vực của bạn.
 • Hiển thị thông tin về tình trạng của các tài liệu cần thiết.
 • Dễ dàng chia sẻ hình ảnh và tài liệu.