1. Quản lý doanh nghiệp với erp:

Quản lý doanh nghiệp với erp sẽ giúp các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, hành hóa, sản xuất, thương mại … vận hành dễ dàng và quản lý tốt nguồn tài nguyên của mình. ERP là viết tắt của cụm từ Enterprise Resource Planning, dịch là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Phần mềm ERP là một hệ thống tích hợp tất cả các quy trình quản lý một doanh nghiệp bao gồm tài chính, kế toán, nhân sự, văn hóa, …

Ngoài các quy trình quản lý thì một phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP còn tích hợp các phân hệ như mua hàng, bán hàng, kho, kinh doanh sản xuất, kinh doanh dịch vụ, kiểm soát vật tư tài nguyên trong doanh nghiệp.

2. Những phần mềm quản lý ERP nổi tiếng:

Phần mềm quản lý doanh nghiệp nổi tiếng: ERP SAP, ERP Oracle, ERP Open Bravo, ERP Microsoft Dynamic, Phần mềm ERP Amis.vn của công ty Misa,…

3. Tại sao doanh nghiệp cần ERP ?

Một lợi ích chủ yếu của phần mềm quản lý doanh nghiệp là tích hợp tất cả các công việc một cách hệ thống và toàn diện vào một hệ thống toàn công ty. Điều này xảy ra bởi vì tất cả các hoạt động hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng được lập trình trong phần mềm, cho phép mọi công việc để trở thành một phần của hệ thống thống nhất.

Một lợi ích nữa của phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP liên quan đến các luồng dữ liệu tự động phần mềm ERP quản lý trong suốt toàn bộ hoạt động. Như là kết quả của lưu lượng dữ liệu tự động, một công ty sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP professionalizes thói quen kinh doanh của mình vì dữ liệu qua các phòng ban là hoàn toàn đáng tin cậy và có thể truy cập vào mọi lúc và mọi nơi.

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.