1. Người dùng vào Main Menu -> Business Partners -> Business Partner Master Data

Tao Nha Cung Cap 1

2. Màn hình Business Partner Master Data hiện lên, Click vào nút Add trên thanh Menu lệnh và bắt đầu nhập các thông tin

Tao Nha Cung Cap 2

Nhập các thông tin tương ứng tại các trường dữ liệu tại khu vực 1:

Tao Nha Cung Cap 3

 • Code: Mã quản lý Vendor, Customer hoặc Lead
 • Name: Tên nhà cung cấp hoặc khách hàng, khách hàng tiềm năng
 • Foreign Name: Tên quốc tế
 • Group: Nhóm khách hàng để phân loại
 • Currency: Đơn vị tiền tệ giao dịch
 • Federal Tax ID: Mã số thuế

Nhập dữ liệu tại khu vực 2 (tab General):

Tao Nha Cung Cap 4

 • Tel 1/Tel 2: Số điện thoại khách hàng hoặc nhà cung cấp
 • Mobile Phone: Số điện thoại di động
 • Fax: Số Fax
 • Email: Địa chỉ Email liên hệ
 • Website: Địa chỉ website
 • Shipping Type: Hình thức vận chuyển: tàu, ô tô, hàng không…
 • Password: Password của ứng dụng Ecommerce tích hợp với SAP (nếu có)
 • Factoring Indicator: Chỉ số bao thanh toán
 • BP Project: Dự án liên kết với khách hàng hoặc nhà cung cấp này
 • Industry: Ngành nghề (Nếu cần)
 • Business Partner Type:
  • Company: Doanh nghiệp
  • Private: Nội bộ
  • Employee: Nhân viên
 • Alias Name: Tên gọi khác của BP (Nếu có)
 • Contact Person: Người liên hệ
 • ID No.2: Giấy phép kinh doanh
 • Remarks: Ghi chú (Nếu có)
 • Sales Employee: Nhân viên bán hàng, mua hàng
 • BP Channel Code: Đối tác của khách hàng (Nếu cần)
 • Technician: Nhân viên chăm sóc khách hàng (Nếu cần)
 • Territory: Vùng miền
 • Language: Ngôn ngữ
 • GLN (Global Location Number): Mã vùng toàn cầu (Nếu có)
 • Block Sending Marketing Content: Không gửi nội dung Marketing Fax, Email
 • Active: Đang sử dụng
 • Inactive: Không sử dụng
 • Advance: Cài đặt nâng cao cho việc sử dụng BP theo khoảng thời gian

 

3. Tab Payment Terms

Tao Nha Cung Cap 5

 • Payment Term: Cài đặt điều kiện thanh toán
 • Cash Basic: Có sẵn
 • Interested on Arreas %: Lãi suất
 • Price List: Danh sách giá bán
 • Total Discount %: Giảm giá trên tổng đơn hàng
 • Credit Limit: Giới hạn công nợ
 • Commitment Limit: Giới hạn tiền hoa hồng
 • Dunning Term: Cài đặt xử lý công nợ quá hạn
 • Effective Discount: Chính sách giảm giá
  • Lowest Discount: Giảm giá thấp nhất
  • Highest Discount: Giảm giá cao nhất
  • Average: Bình quân % giảm giá theo thuộc tính sản phẩm
  • Total: Tổng % giảm giá theo sản phẩm
  • Discount Multiples: Giảm giá theo thứ tự thuộc tính của sản phẩm
 • Bank Country: Ngân hàng thuộc quốc gia
 • Bank Name: Tên ngân hàng
 • Bank Code: Mã ngân hàng
 • Account: Tài khoản ngân hàng
 • BIC/SWITF Code: Mã BIC/SWITF (Nếu có)
 • Bank Account Name: Tên người thụ hưởng
 • Branch: Chi nhánh
 • Ctrl Int. ID: Mã kiểm soát nội bộ
 • IBAN: Số tài khoản ngân hàng quốc tế – dùng cho các giao dịch xuyên quốc gia
 • Mandate ID: Mã ủy nhiệm
 • Date of Signature: Ngày ký tên
 • Credit Card Type: Loại thẻ tín dụng, phương thức thanh toán
 • Credit Card No: Số thẻ tín dụng, số tài khoản tín dụng
 • Expiration Date: Ngày hết hạn của thẻ tín dụng
 • ID Number: CMND hoặc ID của chủ thẻ
 • Average Delay: Số ngày trì hoãn thanh toán
 • Priority: Thứ tự ưu tiên
 • Default IBAN: Số tài khoản ngân hàng quốc tế mặc định
 • Holidays: Phần khai báo ngày lễ, ngày nghỉ
 • Payment Date: Ngày thanh toán hàng tháng
 • Allow Partial Delivery of Sales Order: Cho phép giao hàng từng phần trên Đơn hàng
 • Allow Partial Delivery per Row: Cho phép giao hàng từng phần trên mỗi mặt hàng
 • Do not Apply Discount Groups: Không giảm giá
 • Endorsable Checks from This BP: Kiểm tra mức độ tin cậy của BP
 • This BP Accepts Endorsable Checks: BP chấp nhận kiểm tra mức độ tin cậy

4. Sau khi nhập đầy đủ thông tin cần thiết, người dùng Click nút Add để thêm thông tin vào hệ thống

5. Người dùng có thể xem lại thông tin vừa nhập của nghiệp vụ bằng cách Click vào mũi tên Last Data Record trên thanh Menu lệnh

Tao Nha Cung Cap 6

6. Hoặc Click vào công cụ tìm kiếm Find và nhập Mã vào mục Code mã nhà cung cấp/ khách hàng rồi nhấn Enter

Tao Nha Cung Cap 7

Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published.