Trial

Dùng thử SAP ERP/MES, trải nghiệm các tính năng kế toán, tài chính, quản lý khách hàng, bán hàng, quản lý sản xuất … Dành cho các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, thương mại. Tích hợp toàn bộ phân hệ kế toán cho doanh nghiệp, thích hợp với các bạn đang theo học các ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,…

Đăng ký dùng thử SAP ERP/MES.    Tôi đã tốt nghiệp và đi làmTôi vẫn đang đi học

    Download SAP ERP/MES