Công ty UNIWIN có địa chỉ lại KCN Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác ( có bao gồm công đoạn nhuộm, in). Đã áp dụng hệ thống SAP Business One vào quy trình bán hàng, mua hàng, quản lý kho, MRP, APS, QC, tài chính,cấu hình sản phẩm.

70751da95a9da6c3ff8c