Z1988016631186 3f4de8265e6e8baa7f47b3b23e0ab6ca

Var And Oem

VAR

Entity Name Required

Chứng thực khách hàng theo tên định danh

Location limited

 (Australia/Vietnam)

Giới hạn theo từng lãnh thổ, quốc gia

Maintenance Fee 17% yearly Required

Yêu cầu hàng năm phải đóng 17% phí bảo trì cho SAP

Support Fee Required

Yêu cầu phải đóng phí hỗ trợ

OEM

Belong to Membership

Chứng thực khách hàng theo thành viên

Global

Được áp dụng trên toàn thế giới

17% (Optional)

Chỉ bắt buộc năm đầu tiên, các năm sau tùy chọn

Support Fee (Optional)

Phí hỗ trợ tùy chọn

1

VAR: Can’t apply to another company, for example, you have another small company, it is not allowed to apply by the same license. Because it is different Entity name.

(Với bản quyền VAR thì không thể nhân bản thêm cơ sở dữ liệu mới, ví dụ nếu doanh nghiệp mở 1 công ty khác thì không cho phép áp dụng chung với bản quyền SAP với công ty hiện tại, bởi vì mỗi công ty có 1 tên định danh khác nhau)

OEM: It is allowed to apply another company in the same server.

(Với bản quyền OEM thì cho phép doanh nghiệp nhân bản thêm công ty mới trong cùng 1 máy chủ SAP, dùng chung bản quyền)

2

VAR: only apply for Australia/VN. Others are not allowed.

(Bản quyền VAR chỉ áp dụng cho Úc và Việt Nam, các quốc gia khác không được)

OEM: office in Vietnam/ Singapore/ Thailand/ China or any place is allowed.

(Bản quyền OEM có thể áp dụng cho các công ty có văn phòng ở Vietnam/ Singapore/ Thailand/ China hoặc tất cả các khu vực còn lại )

5

VAR: Yearly 17%, otherwise can’t buy extra licenses.

(Bản quyền VAR thì phải đóng 17% phí bảo trì, nếu không thì doanh nghiệp không thể mua thêm bản quyền mới được)

OEM: you can buy extra license without Yearly 17%

(Với OEM Nếu khách hàng không đóng 17% phí bảo trì hàng năm thì vẫn có thể mua thêm bản quyền được)

6

Type

Professional license

Limited License

Manufacture Addon

Maintenance Fee

Implement Fee

Server(HW, Antivirus, Windows, SQL)

Support Fee

VAR

3200 USD

1600 USD

3200 USD/MA 25%

17%

40,000 USD

10,000 USD

450USD/Monthly

OEM

3200 USD

1600 USD

2200 USD/MA 20%

17%

40,000 USD

Cloud server (1 year free), monthly 5M VND

350USD/Monthly