Phan mem erp cho doanh nghiep
Phần mềm erp cho doanh nghiệp

Phần mềm ERP là gì?

Phần mềm ERP hoặc Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp là một bộ ứng dụng giúp quản lý các quy trình kinh doanh quan trọng như mua hàng, Nhân sự, CRM, bán hàng, kế toán, hàng tồn kho và kế toán. EPR là phần mềm tích hợp được thiết kế để đáp ứng tất cả các quy trình của một doanh nghiệp chứ không phải riêng lẻ. Nhiều tổ chức sử dụng phần mềm ERP để tiến hành kinh doanh của họ.

ERP được sử dụng để thu thập, lưu trữ và giải thích dữ liệu quan trọng

Trong thời điểm hiện tại, dữ liệu thu thập được lưu trữ tại 1 data center duy nhất, điều đó có nghĩa là mọi người có thể truy cập nó từ bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào. Các giải pháp ERP đã chứng kiến ​​một sự thay đổi lớn với những đổi mới công nghệ khác nhau. ERP tiếp tục giúp dự báo tương lai chính xác của doanh nghiệp dựa trên dữ liệu được cập nhật liên tục sẽ giúp tạo ra các báo cáo xác định những thay đổi trong tương lai có thể xảy ra trên thị trường. Việc sử dụng phần mềm ERP giúp cắt giảm chi phí vận hành vì hầu hết các chức năng có thể được thực hiện trong một phần mềm trong tất cả các bộ phận.

Lợi ích của hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

ERP có một số lợi ích thường mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Nó làm tăng hiệu quả trong các quy trình của doanh nghiệp thông qua việc sử dụng dữ liệu được thu thập. Dữ liệu được thu thập giúp các bộ phận khác nhau sử dụng chúng khi cần và vẫn được cập nhật về các nhiệm vụ hàng ngày được yêu cầu trong doanh nghiệp. ERP cũng giúp đưa ra quyết định đúng đắn thông qua dữ liệu được bảo mật trong cơ sở dữ liệu.

Đặc điểm của hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

ERP được sử dụng cho một số chức năng như quản lý tài chính, bán hàng & tiếp thị, sản xuất, kiểm kê, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý nhân sự, quản lý chuỗi cung ứng và mua hàng. ERP có khả năng kết hợp tất cả các chức năng này vào một nền tảng và hoạt động hiệu quả theo nhu cầu của từng bộ phận. Dữ liệu của từng chức năng này cộng tác với nhau trong đám mây của phần mềm có thể được truy cập bất cứ lúc nào theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Có bốn loại phần mềm ERP yếu có thể phân loại đó là ERP tổng quát, ERP dọc, ERP doanh nghiệp nhỏ và ERP nguồn mở. Bốn loại phần mềm ERP này dựa trên các chức năng áp dụng của chúng ở cấp độ kinh doanh và các tính năng mà chúng có thể nắm giữ. Liên kết chung giữa tất cả các phần mềm ERP này là họ lưu trữ dữ liệu của họ trong 1 nền tảng duy nhất.

Nhiều loại phần mềm ERP khác được sử dụng trong thời đại hiện nay do sự phát triển công nghệ. Tuy nhiên, điểm chính nằm ở chỗ phần mềm ERP thuộc bất kỳ loại nào sẽ giúp công việc của doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Banner En

Advantages of SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES supports VAS report, in accordance with Vietnamese accounting standards and accounting laws.
 • SAP ERP/MES has fast processing speed in real time, friendly interface, suitable for everyone even if you are not specialized in information technology. Time to learn and use very fast.
 • SAP ERP/MES easily develops and changes the system as needed, facilitating the enhancement of business performance.
 • SAP ERP/MES helps users make quicker and more accurate decisions. Data synchronization for operation from end to end, so there are less errors and avoid having to enter data multiple times.
 • SAP ERP/MES is flexible. Connect branches, facilities of the business as well as its partners together into a system.

Subsystem and utilities in SAP ERP/MES

 • Production:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Inventory: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Sales: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Procurement: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Finance: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • CRM: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • HR Payroll: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Smart tool: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Multi-support: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Localication: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Configuration: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Customization: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Database: MS SQL Server | SAP Hana.