Sapb1

Sap Business One 소프트웨어(SAP Business One)(SAP B1)은 SAP Joint Stock Company(종종 SAP AG로 약칭함)의 제품 중 하나입니다.

현재 전 세계 기업들은 ERP 솔루션을 선택하는 방향으로 전환하고 있습니다. ERP는 기업의 모든 관리 모듈을 하나의 시스템에 통합하는 솔루션입니다. ERP는 모든 정보를 원활하고 투명하며 정확하게 관리할 수 있도록 도와주며, 관리자는 정보를 쉽게 파악하여 신속하게 업무 운영 의사결정을 내릴 수 있습니다.

SAP AG는 전 세계 200,000개 이상의 고객을 대상으로 ERP 솔루션을 구현한 경험을 바탕으로 운영 프로세스와 각 비즈니스 유형의 특성을 깊이 이해하고 있으며 이후 3가지 솔루션 패키지를 개발했습니다. 다양한 유형의 비즈니스를 대상으로 하는 전문 솔루션: SAP Business One, SAP Business All-in-one 및 SAP Business by Design. 그중 SAP Business One은 중소기업을 위해 설계된 뛰어난 제품입니다.

SAP Business One은 비즈니스 관리 기능을 완벽하게 통합합니다. 단순하면서도 강력한 SAP Business One은 새로운 요구사항에 유연하게 대응하고 비즈니스 요구사항을 빠르고 정확하게 해결할 수 있습니다.

SAP Business One은 또한 베트남어를 포함하여 최대 40개 언어를 지원하는 해외의 “희귀한” ERP 솔루션 세트 중 하나입니다.

SAP Business One은 귀하의 비즈니스를 위한 완벽한 솔루션입니다!

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.