Slideweb 01
Banner Web2
Sap Business One V2

LẬP KẾ HOẠCH NÂNG CAO

Lập kế hoạch, tổ chức công việc hiệu quả.
Theo dõi tiến độ công việc.

Aps 1
Sap Business One V2

TƯƠNG THÍCH NHIỀU THIẾT BỊ

Sử dụng trên máy tính bàn, laptop, điện thoại.
Thao tác mọi lúc mọi nơi.

Sap Business One V2

CÓ TẦM NHÌN VỀ KHO HÀNG

Giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp kệ chứa, hàng hóa.
Quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, quản lý sổ sách hàng hóa trong kho bãi.

Wh
Sap Business One V2

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
Phát triển các kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hr 2
Sap Business One V2

LẬP KẾ HOẠCH YÊU CẦU VẬT LIỆU

Kiếm soát nguyên vật liệu đảm bảo nguồn cung ứng cho sản xuất.
Tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Mrp 2
Sap Business One V2

QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VỚI OUTLOOK

Tổ chức quản lý quan hệ khách hàng.
Tăng lợi nhuận bằng cách củng cố sự hài lòng của khách hàng.

Crm
Sap Business One V2

QUÉT MÃ VẠCH

Khởi tạo và quản lý các lệnh sản xuất.
Quản lý số lượng hàng hoá.

Remote Desktop Slogan

CLOUD SERVER

Quản lý máy chủ, quản lý người dùng.
Cấu hình bảo mật, giám sát trực tuyến.

SAP – 생산공장을 위한 ERP/MES 솔루션입니다.

Manufacture

생산 계획 수립

생산 계획을 생산 명령으로 전환하여 각 분야 및 각 분기, 월, 주 또는 일별로 수행합니다. 자재 요청서를 생성하여 구매 회계 및 창고 부서로 전송합니다. 생산 프로세스를 지원하기 위해 원자재 구매 요구를 설정합니다.

더보기
Wood 1024x773

자재 요청 계획

다양한 제품 생산 프로세스를 원활한 흐름으로 최적화합니다. 이 지원은 다양한 출처에서 데이터를 활용하여 생산 및 공급 체인 프로세스에 대한 정확한 전망을 제공하여 비공식적인 생산 계획을 대체합니다

더보기
Aps

향상된 계획 수립

각 제품 항목에 대한 기준을 설정하고 각 원재료에 대한 기준을 정하며 각 생산 라인의 노동 및 생산 능력을 결정합니다. 각 주문, 판매 계획 또는 재고 수요에 따라 생산 계획을 수립하는 데 지원이 제공됩니다. 뿐만 아니라 각 분기, 각 월 또는 각 주, 각 일에 대한 계획도 수립됩니다.

더보기

SAP ERP/MES가 전 세계 많은 기업에서 신뢰받는 이유는 무엇인가요?

단순화하다, 더 강하게, 더 효과적인

 • 주문 처리 비용을 줄이고 판매 가격 계산 시간을 단축하며 견적 요청을 감소시킵니다.
 • 직원들을 위한 효율적인 작업 환경을 조성합니다.
 • 투자 가능성을 높이고 제품 유통 및 운송 비용을 낮춥니다.
 • 신속하고 정확하며 적시에 정보를 제공합니다.
 • 각 산업의 특성에 맞는 효율적인 관리 프로세스를 제시합니다. 
더보기

Chuyên gia tại Việt Nam về hệ thống quản lý sản xuất

 • Kế hoạch sản xuất : APS, kế hoạch nguyên vật liệu
 • Quản lý sản xuất : quản lý mã vạch, truy xuất quy trình sản xuất, truy vết sản phẩm
 • Quy trình quản lý chất lượng : Kế hoạch kiểm định QC, Thiết kế tiêu chuẩn, Tỷ lệ đo lường QC
 • Quản lý thiết bị/công cụ dụng cụ : Kế hoạch bảo trì, Cảnh báo an toàn thiết bị, kế hoạch công việc bảo trì thiết bị
 • Quản lý vật liệu : Vận hành theo mã vạch, Thông tin thời gian thực, Thiết bị cầm tay tiện dụng
 •  Bảng điều khiển thông minh : Bảng điều khiển tại công xưởng, Bảng điều khiển thẩm định QC, Bảng điều khiển bảo trì thiết bị

베트남의 생산 관리 시스템 전문가

 • 생산 계획: APS, 원자재 계획
 • 생산 관리: 바코드 관리, 생산 프로세스 추적, 제품 추적
 • 품질 관리 프로세스: QC 검사 계획, 표준 설계, QC 측정 비율
 • 장비/도구 관리: 유지보수 계획, 장비 안전 경고, 유지보수 작업 계획
 • 자재 관리: 바코드 운영, 실시간 정보, 편리한 휴대용 장치
 • 스마트 대시보드: 공장 대시보드, QC 승인 대시보드, 유지보수 장비 대시보드 

특징

생산 리소스 관리

관리, 계획, 모니터링 및 자동화

구매 관리

비즈니스 운영 비용을 최대한 절감

판매 활동 관리

주문 관리, 창고 연동

고객 관계 관리

고객 관리 및 신뢰 구축

재고 관리

정확한 입출고 활동 관리

프로젝트 관리

전체 프로젝트 배포를 효과적으로 통제합니다

인력 자원 관리

직원 연락처, 인사 기록 관리

회계 및 재무 시스템 관리

운영 자금 흐름을 효과적으로 통제

자재 수요 계획

생산 프로세스의 자재를 보장합니다

L향상된 계획 수립

작업 효율 향상

베트남 회계 기준

베트남 회계법과 부합

서버 액세스 관리

서버 모니터링 및 조작

aegseseu

truy cập

우리의 고객

평가판 데모 요청

INFOASIA가 귀사를 방문하여 SAP ERP/MES Cloud 소프트웨어 솔루션에 대한 무료 데모를 제공할 예정입니다. 귀사의 정보를 알려주시거나 핫라인으로 전화해주십시오