SAP은 무슨 뜻인가요?

SAP(System Application Programing)는 세계적으로 유명한 비즈니스 관리 소프트웨어입니다. SAP는 총 가치에서 Apple, MS, IBM, Oracle과 같은 거대 기업에 이어 4~6위를 차지합니다.
독일에서 유래되었으며 베트남을 비롯한 전 세계 많은 다국적 기업의 신뢰를 받고 있습니다. 현재 SAP는 SAP 아시아 태평양 지역의 하노이와 호치민시에 두 개의 대표 사무소를 두고 있습니다.

SAP는 기업, 비즈니스 또는 레스토랑과 호텔의 성공을 돕는 중요한 소프트웨어 중 하나로 간주됩니다.

그 과정에서 SAP는 어떻게 발전하나요?

약 40년 전 IBM 엔지니어 팀이 SAP를 설립하고 비즈니스의 다른 모든 활동과 기능의 조정을 지원할 수 있는 소프트웨어 패키지를 개발한다는 내용으로 SAP의 비전과 사명을 설정했습니다. 이 활동을 통해 기업은 공장 관리 시스템, 데이터 저장 시스템, 회계 시스템 등 10~15개의 다양한 애플리케이션을 중단 가능한 단일 통합 시스템으로 교체할 수 있습니다.
1972년 SAP의 소프트웨어 패키지 아이디어가 발표되고 출시되었습니다. 이 아이디어는 다양한 시스템을 통해 복잡성을 최소화합니다. 이후 몇 년 동안 SAP는 새로운 표준과 기술에 훨씬 쉽게 접근할 수 있도록 다국적 및 다국어 사용을 계속 확대했습니다. 현재 SAP 소프트웨어는 20개 이상의 다양한 컴퓨터 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.
통계에 따르면 현재까지 SAP 시스템 소프트웨어는 120개국에서 100만 명 이상의 사용자와 10만 명 이상의 고객을 보유하고 있습니다. 그 외에도 50,000명의 직원과 2,000명의 파트너가 여전히 5개국 이상에서 40개 언어로 건설 및 설치 관련 프로젝트를 진행하며 바쁘게 일하고 있습니다.

SAP 사용자 그룹에 대한 정보

SAP 사용자 그룹은 SAP가 전 세계적으로 널리 선택되는 데 도움이 되는 중요한 요소 중 하나입니다.
대부분이 독립적이고 영리를 목적으로 하지 않는 SAP 사용자 그룹은 구성원의 지식 지원, 참여 고객 수 증가 촉진, 사용자가 협업에 대한 목소리를 낼 수 있도록 돕기 위해 설립되었습니다. 더 폭넓은 네트워킹 기회를 제공합니다.
SAP는 SAP 사용자와 직원이 만나 정보, 경험, 실무 경험을 공유할 수 있는 기회를 제공하는 환경이기도 합니다.
사용자 마음속에 있는 SAP는 기술적, 기능적 측면에 대해 사용자의 피드백이 긍정적인지 부정적인지 듣는 소프트웨어입니다. 고객 그룹은 항상 전 세계적으로 지리적으로 형성되어 있습니다.

SAP ERP 소프트웨어란 무엇입니까?

마지막으로 무시할 수 없는 SAP 시스템은 SAP ERP(Enterprise Resource Planning)입니다. 독일 회사 SAP에서 만든 기업 비즈니스 계획 소프트웨어입니다. SAP ERP는 2006년 첫 번째 버전으로 출시되었습니다. SAP ERP는 조직이나 회사의 주요 비즈니스 기능을 결합합니다.
일반적으로 공급망 관리와 관련된 SAP ERP 소프트웨어 애플리케이션은 전 세계적으로 매우 다양합니다.

SAP ERP 기능

Quản trị nguồn lực sản xuất

Quản lý, lập kế hoạch, theo dõi & tự động hóa

Quản lý Mua hàng

Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động kinh doanh

Quản trị hoạt động bán hàng

Quản lý đơn hàng, liên kết với kho hàng..

Quản trị quan hệ khách hàng

Chăm sóc và xây dựng niềm tin khách hàng....

Quản trị toàn bộ hệ thống kho hàng

Kiểm soát chính xác hoạt động xuất nhập kho

Quản trị các dự án

Giúp kiểm soát toàn bộ các dự án triển khai

Quản trị nguồn nhân lực( HRM)

Danh bạ nhân viên, hồ sơ nhân sự

Quản trị hệ thống kế toán & tài chính

Kiểm soát được dòng tiền lưu thông

Feature Vn