SAP ERP/MES是一种集成、价格实惠、满足中小型企业(SMEs)需求的应用程序。它提供了对企业整个运营的准确而一致的视图,包括财务会计、采购、生产、销售、库存管理、MRP、CRM等。通过简单而强大的特性,SAP ERP/MES提供了最新的信息,以支持用户做出准确的决策。

目前,SAP ERP/MES拥有超过46,000名客户,受到全球超过1,500家合作伙伴的支持,为120个国家的27个行业提供服务。这证明了SAP ERP/MES软件的广泛应用和为企业带来实际利益。SAP公司还将支持和产品开发服务置于提供高级解决方案的战略的首位。SAP还每年发布产品开发路线图,明确了”SAP将一直支持企业在现在和未来”的方向。

凭借超过10年的实施经验以及在企业管理和软件开发方面的深厚知识,INFOASIA是ERP SAP ERP/MES项目的可靠合作伙伴。

SAP ERP/MES 模块

Quản trị nguồn lực sản xuất

Quản lý, lập kế hoạch, theo dõi & tự động hóa

Quản lý Mua hàng

Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động kinh doanh

Quản trị hoạt động bán hàng

Quản lý đơn hàng, liên kết với kho hàng..

Quản trị quan hệ khách hàng

Chăm sóc và xây dựng niềm tin khách hàng....

Quản trị toàn bộ hệ thống kho hàng

Kiểm soát chính xác hoạt động xuất nhập kho

Quản trị các dự án

Giúp kiểm soát toàn bộ các dự án triển khai

Quản trị nguồn nhân lực( HRM)

Danh bạ nhân viên, hồ sơ nhân sự

Quản trị hệ thống kế toán & tài chính

Kiểm soát được dòng tiền lưu thông

Feature Vn

SAP ERP/MES 专门用于生产管理

查看更多:  

Module APS : https://infoasia.com.vn/aps

Module  MRP : https://infoasia.com.vn/mrp

Module  HRM : https://infoasia.com.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su

SAP ERP/MES 将帮助企业管理其全部生产活动,支持制定生产计划(APS)和原材料需求计划(MRP)用于生产过程。从而可以最大程度地减少不必要的成本,节省执行订单的时间…

在SAP ERP/MES中,生产管理模块最小化不必要的开支,节省订单执行时间,确保按计划交货,并持续跟踪为客户执行的所有订单情况。

生产规划的功能:

 • 确保各功能部门之间的协调,以决定生产什么,何时生产,并管理与产品需求相关的所有变更。
 • 在整个组织中建立各功能部门对变更的一致性。生产计划的变更将自动引发较低级别计划的变更。
 • 帮助领导制定战略方向,通过整合面向客户的市场计划来实现竞争优势,无论是对现有产品还是新产品,同时管理供应链。
生产成本图 (item)
生产成本图 (installation)

生产管理的功能:

 • 管理客户订单和销售计划。为每个产品条目、每个原材料、每个员工和每个生产线制定标准。支持根据每个订单、每个销售计划或库存需求制定生产计划。此外,计划可制定为每季度、每月或每周的计划,甚至每天的计划。
 • 将生产计划转换为每个季度、每个月、每周或每天的每个生产线的生产订单。创建物料需求单以发送给采购和库存部门。建立原材料采购需求以满足生产需求。
 • 更新每天、每周、每月、每季度的生产结果报告。更新成品报告,包括生产中的货物。更新符合标准和质量的货物。更新损坏或丢失的货物数量。
 • 跟踪、更新每个订单和每个生产订单的实际生产情况。
报告制作材料
报告制作时间

提高生产效益:

 • 提高生产效率并改善生产流程。
 • 建立能够应对生产环境变化的系统。
 • 利用核心能力的系统来促进增长和业务扩展。
 • 通过信息化和改善生产功能来提高过程控制和质量管理的能力。

增强工作效能:

 • 加强实时信息处理。
 • 提高系统稳定性和产品质量的可靠性。
 • 扩大用户便利性。
 • 承诺通过提高每个劳动者的工作能力,将创造价值的工作引入业务。

提高管理标准:

 • 通过改善整个企业的信息流量,提高生产效率和管理速度。
 • 通过整合信息和改善生产流程,为沟通提供便利。
 • 通过灵活应对业务环境的变化,提供准确而迅速的决策信息。

INFOASIA客户成功实施

查看更多 : https://infoasia.com.vn/khach-hang

Phần