Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tùy chỉnh cấu hình các sản phẩm trong SAP ERP/MES. Bộ cấu hình sản phẩm giúp dễ dàng thiết kế và định giá các sản phẩm phức tạp hợp lệ với cấu hình dựa trên quy tắc để bạn có thể tự tin xây dựng hàng hóa thành phẩm đáp ứng mong đợi của khách hàng và hướng dẫn sản phẩm nội bộ.
Product Configurator
Đặc trưng:
  • Khả năng định cấu hình sản phẩm trên “Báo giá bán hàng” hoặc “Đơn đặt hàng” trong SAP ERP/MES.
  • Thiết lập các mẫu và danh mục cấu hình phản ánh các biến thể sản phẩm độc đáo của bạn.
  • Chỉ định phạm vi tối thiểu và tối đa cho các tùy chọn cụ thể.
  • Cho phép lựa chọn giá linh hoạt dựa trên tùy chọn.
  • Thực hiện lựa chọn giá tùy chọn hoặc bắt buộc.
  • Dễ dàng liên kết các mẫu với các mục có thể định cấu hình qua màn hình Item Master.
  • Lưu các mục được định cấu hình dưới dạng “Hóa đơn vật liệu” hoặc “Lệnh sản xuất”.
  • Theo dõi và báo cáo về tất cả các biến thể của một mục được định cấu hình.
  A
B
C