Sapb1

SAP Business One (SAP Business One) (SAP B1)软件是德国SAP股份公司(通常简称为SAP AG)的产品之一。

目前,全球企业正在转向选择ERP解决方案。 ERP是一种集成企业所有管理领域的解决方案,全部集成在一个系统中。 ERP有助于管理所有信息,使其流畅、透明和准确,管理者也能够轻松掌握信息,及时作出经营决策。

凭借在全球为超过200,000客户部署ERP解决方案的经验,SAP AG深刻了解每种类型企业的运营流程和特点,从而开发出面向不同类型企业的3个专业解决方案:SAP Business One、SAP Business All-in-one和SAP Business by Design。其中,SAP Business One是专为中小型企业设计的突出产品。

SAP Business One集成了企业管理的所有功能。简单而强大,SAP Business One能够灵活满足企业发展的需求,迅速而准确地解决企业的需求。

SAP Business One也是少数从国外引入的ERP解决方案之一,支持40种语言之一,其中包括越南语。

SAP Business One正是您企业的完美解决方案!

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.