SAP 是什么意思?

SAP 的缩写是 System Application Programming。SAP 是全球知名的企业管理软件,在全球总价值排名第 4-6 位,仅次于苹果、微软、IBM 和甲骨文等大公司。起源于德国,SAP 被许多跨国公司所采用,目前在越南的河内和胡志明市设有两个代表处,隶属于亚太 – 太平洋地区的 SAP。

SAP 被认为是支持公司、企业、餐馆和酒店取得成功的重要软件之一。

SAP 是如何发展壮大的呢?

大约 40 年前,IBM 的一组工程师创立了 SAP,并设定了使命愿景,即开发一种能够支持企业内的所有活动和功能协同工作的软件包。这项工作使企业有能力用一个集成的系统替代 10 到 15 种不同的应用程序,包括工厂管理系统、数据存储系统、会计系统等。

1972 年,SAP 的软件包理念被宣布并推向市场。这一理念通过减少通过多个系统进行的最大化复杂性而得以实现。在接下来的几年里,SAP 不断扩大了多国语言使用,多语言使用使其更容易接近各种标准和新技术。目前,SAP 软件已在 20 多个不同计算机平台上出现。

根据统计数据,截至目前,SAP 的系统软件拥有超过 100 万用户和来自 120 多个不同国家的超过 100,000 客户。此外,还有 50,000 名员工和 2,000 名合作伙伴正在忙于与在 5 个不同国家建设和安装的项目相关的工作。

关于 SAP 用户群的信息

SAP 用户群是使 SAP 在全球范围内成为广泛选择的重要因素之一。

SAP 用户群主要是由一群独立的非盈利个体组成,旨在支持其成员的知识,并推动参与客户数量的增加,增强用户对于影响 SAP 战略的声音,同时提供更广泛的连接机会。

SAP 也是一个使 SAP 用户和员工有机会相遇、分享信息、经验和实际体验的环境。

在用户眼中,SAP 是一个能够聆听用户反馈的软件,不论反馈是关于技术还是功能方面的积极还是消极。客户群体一直按照全球地理区域进行设置。

什么是 SAP ERP 软件?

最后,一个不可忽视的SAP系统是SAP ERP——企业资源计划。 这是德国SAP公司生产的企业业务规划软件。 SAP ERP于2006年推出第一个版本。 SAP ERP 结合了组织或公司的主要业务功能。
总体而言,全球范围内涉及供应链管理的SAP ERP软件应用极其多样化。

SAP ERP 功能

Quản trị nguồn lực sản xuất

Quản lý, lập kế hoạch, theo dõi & tự động hóa

Quản lý Mua hàng

Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động kinh doanh

Quản trị hoạt động bán hàng

Quản lý đơn hàng, liên kết với kho hàng..

Quản trị quan hệ khách hàng

Chăm sóc và xây dựng niềm tin khách hàng....

Quản trị toàn bộ hệ thống kho hàng

Kiểm soát chính xác hoạt động xuất nhập kho

Quản trị các dự án

Giúp kiểm soát toàn bộ các dự án triển khai

Quản trị nguồn nhân lực( HRM)

Danh bạ nhân viên, hồ sơ nhân sự

Quản trị hệ thống kế toán & tài chính

Kiểm soát được dòng tiền lưu thông

Feature Vn