Sapb1

SAP Business One(SAP Business One)(SAP B1)は、SAP株式会社(通常はSAP AGと略される)の製品の一つです。

現在、世界中の企業はERPソリューションへの移行を進めています。ERPは、企業のすべての経営機能を1つのシステム内で統合する解決策です。ERPは、情報を透明かつ正確に、かつ一貫して管理し、管理者がビジネスの運営に関する情報を迅速に把握できるようにします。

SAP AGは、世界中の20万以上の顧客にERPソリューションを導入する経験を有しており、各種ビジネスのプロセスと特性に深い理解を持っています。その経験から、異なる種類の企業を対象とした3つの専門ソリューションを開発しました:SAP Business One、SAP Business All-in-One、SAP Business by Design。その中で、SAP Business Oneは中小企業向けに設計された優れた製品です。

SAP Business Oneは、企業のための完全な管理機能を統合しています。シンプルでありながらも強力で、SAP Business Oneは迅速かつ正確に企業の発生するニーズに対応し、問題を解決します。

SAP Business Oneはまた、世界中で40以上の言語をサポートする珍しい外国製ERPソリューションの1つです。その中にはベトナム語も含まれています。

SAP Business Oneは、貴社のビジネスに最適なソリューションです!

Banner Vn

Ưu điểm của SAP ERP/MES:

 • SAP ERP/MES hỗ trợ VAS report, phù hợp với chuẩn mực kế toán, luật pháp kế toán Việt Nam.
 • SAP ERP/MES có tốc độ xử lý nhanh theo thời gian thực, giao diện thân thiện, phù hợp với mọi người dù bạn không chuyên về công nghệ thông tin. Thời gian học và sử dụng rất nhanh.
 • SAP ERP/MES dễ dàng phát triển và thay đổi hệ thống khi cần thiết, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
 • SAP ERP/MES giúp người dùng đưa ra được các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng bộ dữ liệu cho hoạt động từ đầu đến cuối, nên ít gặp lỗi và tránh việc phải nhập dữ liệu nhiều lần.
 • SAP ERP/MES có tính linh động. Kết nối các chi nhánh, cơ sở của doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp lại với nhau thành một hệ thống.

Phân hệ và tiện ích trong SAP ERP/MES

 • Phân hệ sản xuất:  BOM | Costing | MRP Recommendations | Production Order.
 • Quản lý kho: Item MD | Serial Number & Batches | Location MGT | Pick and Pack.
 • Quản lý bán hàng: Quotation | Order | Gross Profit Calculation | Pricing Control | Analysis Report.
 • Quản lý mua hàng: Purchase Order | MRP Forecasting | Purchase Analysis Report | Landed Cost.
 • Phân hệ tài chính: Cost Account | Budget | Cash Flow | General Ledger | Chart Of Accounts.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Analysis | Outlook Integration | Activities Management | Sales History | Sales Opportunities.
 • Quản lý nhân sự, tính lương: Payroll (Throught Partner Add-on) | Employees Data.
 • Công cụ thông minh: Analysis Report | Generating Queries By User Demands | Drag & Relate.
 • Hỗ trợ đa dạng: Financial Reports | Multi-Currency | Multi-Language.
 • Địa phương hóa: V.A.T Reports | Business Environment | V.A.S.
 • Cấu hình: Message Alerts | Processes | Integration | Utilities | DB Updating | Query Wizard.
 • Tùy biến: User Defined Field | User Defined Table | SDK | Form Setting | Formatted Search | User Menu.
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server | SAP Hana.